!םימורופ 3000 לעמםירוביד רתאב םוסרפ

גיצמ ,לארשיב םיליבומהמ םימורופה לטרופ, םירוביד
.תוינשדחו תויביטקרטא םוסרפ תויורשפא ךינפב
ןפואב הרטמה להקל עיגהל םסרפמל רשפאמ ,רתאה
רפסמ ירחא תמא ןמזב בוקעלו דקוממו קייודמ
.םיקילקהו תופישחה

םירובידב םוסרפה תוליבח יגוס

לע רתאה ידומע לכב רנאב- RUN OF SITE .1
.ןמז תפוקת סיסב לע וא תופישח רפסמ סיסב
ימוחתש םימורופב קר עיפוי רנאבה -דקוממ םוסרפ .2
םסרופמה תוריש/רצומל םימיאתמ םהב םינודנה ןיינעה
הלעמל םירובידב .ןמז תפוקת וא תופישח רפסמ סיסב לע
שי םסרפמלו םינוש ןיינע ימוחת ילעב םימורופ 1000 -מ
. יפיצפס הרטמ להק ןייפאל תלוכיה תא
תוסחה ינתונל רשפאמ םירוביד רתא -תויוסח םוסרפ .3
םימורופב םמוסרפ תא םקמלו רתאב םמצע תא טילבהל
םוקימבו ןמז ךרואל אוה תויוסחה םוסרפ .רתויב םיססותה
.תולעל הדיתע םסרופמה גתומל תועדומה תמרש ךכ עובק

רוחמת

תויוסחה רוחמתו םיקילק וא CPM יפל עבקנ םירנאבה רוחמת
.שדוח לש הפוקתל רתאב םוקימה יפ לע עבקנ
sales@active.co.il :רשק תריציל םיטרפ

םירובידל הרזח
[an error occurred while processing this directive]


אודות אקטיבטק | תקנות פורומים | פתח פורום חדש חינם
תמיכה | תוכנת אינטרה-פורום לפורומים 1998-2004 אקטיבטק בע"מ ©