תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 
םורופ תמקה

וא טנרטניאה ךרד םישלוגה ןיב תויווחו תונויער ,עדימ תרבעהל תילאדיאה ךרדה אוה םורופ
.ינוגראה טנ-ארטניאה
םישמתשמה לש םתבוגת תא לבקלו ,ןויער תוגהל,הלאש לואשל שמתשמ לכ לוכי הזכ םורופב
.האירקל החונו הרורב תיכרריה הרוצב תויונב תולאשהו תובושתה .םירחאה

רתא לכ יכ הארנו טנרטניאה ישלוג ןיב, ןמז ךרואל, ביצי רשק תונבל הלועמ ךרד אוה םורופה
.רתאה חורו ןכות תא םימאותה םימורופה יתורישב שמתשהל וישלוגל רשפאמ ומצע תא דבכמש
לע עדימ ףילחהל םילוכי םה וב םינושה םישמתשמל ילאוטריו שגפמ םוקמ הווהמ םורופה
םרוגה תויהל ךפוה אוה ךילהתה לש ופוסבש ךכ תונושה םהיתועצהו םהיתובשחמ םהיתונויער
.רתאב רתויב ליעפהו ססותה

ךלשמ םורופ
,ןכותו ןוויכ ול תתל היהי ךדיקפת םורופה להנמכ .ךלשמ םורופ להנלו םיקהל ךל םיעיצמ ונא
רוציקבו םורופה חור תא תומאות ןניאש תועדוה קוחמל,םורופב םינוידה ךלהמ תא ןווכלו םוזיל
.הב םישמתשמל היואר המב רשפאי אוהש ךכ םורופה לש וכרד תא בתנל
ךיתופקשה םע דחא הנקב תולוע ןניאש תועיד יפלכ םג תוניגהבו תוירחאב ,דובכב גוהנל היהי ךילע
.ךירבח ןיב םינמנ םניאש םישנא יפלכ םגו
.ךלש םורופב היטרקומדהו קוחה לש םמויקל גואדל היהי ךילע

םורופה תבותכ
ףיסוהל אוה םורופה םיקמל רתונש המ לכו "םירוביד" תרשב תורמשנ םורופה תונוכת לכ
."םירוביד" תרשל ךרד רוציק

:םורופה תמקהל םילולסמ ינש ךינפל

.יטרפה לולסמהו יקסיעה לולסמה
תורומאש ,תולבגומ תויצקנופ רפסמ םע ,םניחב ןתינ אוהו בחרה להקל דעוימ יטרפה לולסמה
.םורופה לש ולוהינב םייסיסב םיכרצ קפסל
לע תונעל ודעונש תופסונ תונוכת ליכמו יטרפה לולסמה לש גורדיש השעמל אוה יקסיעה לולסמה
לש תנוכתמב השענ הז לולסמ .יקסיע יפוא ילעב םידיחי וא םיפוג לש םינווגמהו םינושה םהיכרצ
.הלש םימורופה תכרעמב שומישה ןיגב ישדוח םולשת קטביטקא תרבח הבוג ותרגסמבו ASP
.קשמב םיליבומה םיפוגהמ המכ ידי לע שכרנ הז לולסמ

ןאכ ץחל יטרפה לולסמב ןיינועמ ךנה םא

ןאכ ץחל יקסעה לולסמב ןיינועמ ךנה םא


לש העמטהבו הכימתב חותיפב החמתמה מ"עב קטביטקא תרבח י"ע ןתינ הז תוריש
.טנארטניאלו טנרטניאל תויצקילפאו םימורופ


קישורי נותני חסות
Web Hosting  דומין בעברית  תוכנה לניהול  דומיין בעברית  ספרדית  גיבוי  דומיין  דומין  open wiki  החלפות  קשרי לקוחות  spell common errors  CRM, ניהול קשרי לקוחות  פורומים