ןויד תוצובק 1000 לעמ
םניח טנרטניאב קסיד הגמ 50

ולכות וב םוקמה הז !םירובידב ךלש קסידל םיאבה םיכורב
םילוכי םתא .םניחב םיצבק ףתשלו ,דירוהל ,ןסחאל ,תולעהל
לש גוס לכ ןסחאל ידכ םירובידב םכלש קסידה חטשב שמתשהל
וא ,םיישיא םיצבק ,קסעל ,ס"היבל םיצבק הז םא ןיב ,ץבוק
רבוחמה בשחמ לכמ םתנסחאש םיצבקל תשגל םכתלוכיב .םיקחשמ
.טנרטניאל

השיג רשפאל ידכ םכלש ישיאה קסידה תא ףתשל םג םכתלוכיב
םה ידוסה דוקה תועצמאב .תוחוקלל וא ,םירבחל ,החפשמל
קוחמל וא תולעהל אל לבא םכלש קסידהמ םיצבק אורקל םילוכי
.םיצבק

:קסידב שמתשהל תוישומיש םיכרד המכ הנה
םיננוכ תביחסמ תוענמיה ךות בשחמל בשחממ םיצבק תרבעה *
.םיטקסידו םיינוציח   
.('דכו ןהינימל תוגצמ ,םיבושח םיכמסמ ןוגכ) בושח עדימ יוביג *
.םירבחו החפשמ םע תונומת ףותיש *
.התיכל םירבח םע וא תוחוקל םע םיכמסמ ףותיש *
.בשחמב ןוסחיאה חפנ תלדגה *
רוצילו םשריהל ידכ ןאכ ץחל .תוקד המכמ תוחפ חקול םושירה
.טנרטניאב יטרפ קסיד

ןוגכ םייקוח אל םיצבק ןוסחאל קסידב שמתשהל רוסיא לח
.תונכותל םידוק וא תוצורפ תונכות

FreeDrive תרבח םע ףותישב ןתינ תורישה

ישאר ףדל הרזח:שמתשמ םש
:המסיס

?המסיסה תא תחכש

D-Banner Advertising Network
רנאב-יד רנאב-יד םוסרפה תשרב רבח


קטביטקא תודוא | ןוידה תצובק תונקת | ןויד תצובק ףסוה
רשק רוצ | ןויד תוצובקל םורופ-הרטניא תנכות מ"עב קטביטקא 1999 ©