תקנון הפורום

םורופה ןונקת
,םימוחתה לכמ םישמתשמ וב יביטקרטניא שגפמ םוקמ ןניה םורופה
םע תונויער ףילחהלו ביגהל ,תונפל ,ריעהל ,שגפהל םילוכי תועדהו תועוצקמה
קיתע דסומ ותוא ,ינוויה םורופה לש ינרדומה שומימה והז .םירחא םישמתשמ
םיאכז םימורופב םישמתשמה .ולוכ םלועב תיטרקומדה הסיפתה תקנוי ונממש
.קוחה תא דבכל םיבייחתמ ליבקמבו ,רובידה שפוחל

.1
,םיינדרוט ,םייקוח יתלב םניה רשא םירמוח וא תועדוה םורופב םסרפל ןיא
וא וז הדימב תודגנתה יררועמ וא םיסג ,םימייאמ ,םיקיזמ ,םינייוע ,םיירקש
העיבתל רוקמ םיווהמה ,ילילפ עשפ עוציב םיווהמ וא תוגהנתה םידדועמה ,תרחא
וא ימואלה ,ימוקמה קוחה לש הרפה םיווהמ ךדיאמ וא תיחרזא תוירחאו
.ימואלניבה

.2
.תוירחסמ תורטמל םימורופב שמתשהל ןיא

.3
םיטרפ ריבעהל אל יוצר ןכל !םכתעדוה תא אורקל םילוכי םורופה ישמתשמ לכ
.םישמתשמה לכ תעידיל איבהל םיצור םכניאש םיישיא

.4
.םורופב םירחא לש וא ךלש ןופלט ירפסמ ריבעהל ןיא

.5
תוריהזב י/גהנ .תולקב םדא לש ותוהז אדוול ןתינ אל טנרטניאה תשרב
!תועדוהה יחלוש תומיתחל תוסחייתהב

.6
.םורופה להנמל חולשל ןתינ תורעהו תובוגת ,תונויער

.7
ךא תופקשמ ןהו ,םימורופב תועדוהה ןכותל תיארחא הניא קטביטקא תרבח
.םהיבתוכ תועד תא קרו

.8
אלל םימורופהמ תועדוה לפכשל וא קיתעהל ןיא ,קטביטקא תרבחל תורומש תויוכזה לכ
.קטביטקא תרבח לש בתכב המכסה
.9

הרזח