תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:10 20/8/18) הלש םורופב tatu \ ?סעוכ tatu המ 
(23:08 20/8/18) הלש םורופב tatu \ תונועגש אלמו םח ריס ול ראשי וישכעו 
(23:07 20/8/18) הלש םורופב tatu \ תוארל הצרש ןורחאה רבדה ,ינבצע tatu 
(22:59 20/8/18) הלש םורופב tatu \ tatu תאז ימ גשומ לש ץמש הל ןיא 
(21:53 20/8/18) הלש םורופב tatu \ וזה הרצהמ ןושאר םויב ער ךכ לכ ול היה ,רבעש עובש קר 
(21:50 20/8/18) הלש םורופב tatu \ וירחא תפדור איה ,המש חמי ,המל ,תמ tatu 
(21:38 20/8/18) הלש םורופב tatu \ tatu -ל הנופ תאז בוש ,לזאזעל ,לזאזעל ,לזאזעל