תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(1:14 7/4/20) הלש םורופב tatu \ ךבסותמ tatu -ש הלימ ,לזאזעל 
(22:54 6/4/20) הלש םורופב tatu \ בער אל tatu 
(22:43 6/4/20) הלש םורופב tatu \ 8 ירחא תצקמ ןשי tatu 
(22:40 6/4/20) הלש םורופב tatu \ tatu לש םיבתכמ תביתה לש רדניליצב קחיש והשימ