תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:52 17/6/18) הלש םורופב tatu \ ידנקב םירבחה ומלענ ,רזומ ךיא 
(23:20 17/6/18) הלש םורופב tatu \ דחפהו ינפל םויה ןועגיש 
(23:18 17/6/18) הלש םורופב tatu \ ןושאר םגו 
(22:51 17/6/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו 
(22:49 17/6/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 10-16 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ 
(18:57 17/6/18) הלש םורופב tatu \ טבמאל רוניצ הנוק tatu ,הרבעש הנש ץרמ עצמא 

KIRBY תוחוקל
(22:42 17/6/18) ןייטשנייו רומיל \ לודג בנגו ןרקש