תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(2:22 23/8/19) הלש םורופב tatu \ םירורא םייח ולא 
(13:04 22/8/19) הלש םורופב tatu \ ולש םייחב םולכהמ אכודמ tatu