תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

םיירבע םירישל םילימ
(20:45 25/10/20) aa AVI \ ןיד ךרוע 

ל"וחמ םישנ תויורכה
(15:08 25/10/20) ליימ הנד \ תוחפשמ דוחיא 

החלצהה תא בהא
(23:20 25/10/20) הלש םורופב tatu \ עיגהל לוכי ןיירוחמהש ןובשחב חקי tatu -ש 
(22:21 25/10/20) הלש םורופב tatu \ העש יצחמ רתוי ,צ"החא ןשי tatu 
(19:05 25/10/20) הלש םורופב tatu \ םיילענ רפסמ קודבל tatu -ל השק היה 
(18:58 25/10/20) הלש םורופב tatu \ םימי השולשו עובש דוע tatu -ל שי 
(15:01 25/10/20) הלש םורופב tatu \ ךבסותמ tatu -ש הלימ ,לזאזעל 
(14:17 25/10/20) הלש םורופב tatu \ םירבד םיצצ זאו רדס תושעל לדתשמ tatu 
(14:15 25/10/20) הלש םורופב tatu \ לזנו זרבל רבוחמ היה הניגב רוניצה 
(13:39 25/10/20) הלש םורופב tatu \ היינבה דיל הניגב ליבשב ןכוסמ 
(13:37 25/10/20) הלש םורופב tatu \ הניגב היה דוע tatu -שכ העיגה תניירוחמה 
(13:36 25/10/20) הלש םורופב tatu \ הארנכ ,בזוע ,הארנכ ,בזוע ןיירוחמה 
...תופסונ תועדוה