תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

רלגיר רפס-תיב
(20:57 12/12/17) יזניפס יסוי \ ןטק תווצל ףיכ םוי 
(20:49 12/12/17) יזניפס יסוי \ ןטק תווצל שוביג תוליעפ 

רומ ריבד
(14:36 13/12/17) ןולחכ השמ \ הבוח סרוק 
(14:28 13/12/17) ןולחכ השמ \ הדוהי קודצ
(14:27 13/12/17) ןולחכ השמ \ הל ברסל ולכות אלש העצה דוע 
(14:25 13/12/17) ןולחכ השמ \ [ת"ל] לארשיב לודגה החפשמו םידלי ,תורוה לטרופ ;#8211& םירוה תויהל 
(14:25 13/12/17) ןולחכ השמ \ םירוה 
(14:23 13/12/17) ןולחכ השמ \  הווקת חתפב םיעוריא םלוא 
(14:21 13/12/17) ןולחכ השמ \  הנויצ סנב םיעוריא םלוא 

החלצהה תא בהא
(23:48 12/12/17) הלש םורופב tatu \ םישנא הברה tatu -ל ריכהש אוהל שי ךויח הזיא 
(22:37 12/12/17) הלש םורופב tatu \ קובסייפב tatu תא קחמ והשימו 
(22:30 12/12/17) הלש םורופב tatu \ tatu תא חצר טעמכ 
(22:28 12/12/17) הלש םורופב tatu \ םישנא הברה tatu -ל ריכהש הז 

הביתכ ןמיסב
(14:39 13/12/17) ןולחכ השמ \ די תדובע