תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

םיקאיק
(16:05 8/8/20) גשגד גדגדד \ הדובע יניד 

החלצהה תא בהא
(2:37 9/8/20) הלש םורופב tatu \ תאזה הרצה םע תויחל רשפא יא 
(2:05 9/8/20) הלש םורופב tatu \ הברה החבנ הרוראה הבלכה ,הלילב 2 ירחא 
(23:14 8/8/20) הלש םורופב tatu \ תוירא תדלויטל tatu תא ונימזה אל 
(21:51 8/8/20) הלש םורופב tatu \ םדוק תיבב היה אל ןיירוחמה 
(21:49 8/8/20) הלש םורופב tatu \ ןויקינ עיצמ בוש ,ליבדהו 
(21:43 8/8/20) הלש םורופב tatu \ ,שש דע םייתעש ןשי tatu