תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

שריה הירלג
(17:32 14/12/19) יול רחש \ הפצרל שילופ יתוריש 
(17:28 14/12/19) יול רוצ \ cgkh nemugh lch, 

החלצהה תא בהא
(23:10 14/12/19) הלש םורופב tatu \ בוביסל אצי tatu ,לזאזעל 
(20:52 14/12/19) הלש םורופב tatu \ תונועגשו ץחל דועו 
(20:49 14/12/19) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(19:07 14/12/19) הלש םורופב tatu \ םושרה םע ץוחל tatu 
(19:03 14/12/19) הלש םורופב tatu \ רפוסל תאצל קו'ג tatu -ל שי 
(18:59 14/12/19) הלש םורופב tatu \ רקובב םימעפ 3 רשקתה רפדה 
(18:57 14/12/19) הלש םורופב tatu \ ללזו םיעוריאל ךלוה היה םעפש הז ךיא 
(18:53 14/12/19) הלש םורופב tatu \ הברה ,בוט ןשי tatu 
(18:50 14/12/19) הלש םורופב tatu \ ותוא ךבסתמ הז ,ןיירוחמה תא האר tatu