תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

סקס
(11:25 26/2/17) רטסוש הנריא \   יוויל יתוריש 

החלצהה תא בהא
(23:43 26/2/17) הלש םורופב tatu \ רלודב דיספה ןמזה לכ tatu ירה 
(23:38 26/2/17) הלש םורופב tatu \ דמלי tatu -ש 
(23:35 26/2/17) הלש םורופב tatu \ םדוקה רוחבה לש רבחה לש ומש חמי 
(23:21 26/2/17) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו 
(23:20 26/2/17) הלש םורופב tatu \ תבש םגו 
(23:08 26/2/17) הלש םורופב tatu \ ישיש םגו 
(23:07 26/2/17) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 19-25 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ 
(22:42 26/2/17) הלש םורופב tatu \ הלבקה לש הנומת חלש הרידה לעב ילוא 
(22:01 26/2/17) הלש םורופב tatu \ טיש ,טיש ,טיש 
(21:52 26/2/17) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו 
...תופסונ תועדוה