תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(1:46 13/4/24) הלש םורופב tatu \ ךר לודג ודקובא ול שיש ,ץחלב tatu 
(1:43 13/4/24) הלש םורופב tatu \ םינבלה םע קחשמב תצק קחיש tatu ,תוצח ירחא 
(1:42 13/4/24) הלש םורופב tatu \ רוזחשה םע םייס tatu תוחפל 
(1:39 13/4/24) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(23:49 12/4/24) הלש םורופב tatu \ תצק חונל טעמ דוע ךלי tatu 
(23:48 12/4/24) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(23:22 12/4/24) הלש םורופב tatu \ תרבוע אל תרכוסה 
(22:46 12/4/24) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(20:45 12/4/24) הלש םורופב tatu \ קוצה ףוחל ותוא תחקול התיהש תאז םע רביד אוהש ,בותכל חכש tatu 
(20:42 12/4/24) הלש םורופב tatu \ ךכש בוטו דיל ץפשל ואב אל ,ןושאר םוימ 
...תופסונ תועדוה