תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(4:18 13/7/24) הלש םורופב tatu \ [ת"ל] ןומניק םע םינגד לש הנטק הליבח חתפ 
(4:18 13/7/24) הלש םורופב tatu \ ול ערש בורמ ומצע תא ךושנל היה לוכי tatu 
(4:15 13/7/24) הלש םורופב tatu \ אנוש ,ולש םייחה תא אנוש tatu 
(4:10 13/7/24) הלש םורופב tatu \ םייתעבגמ יהשימ םע רזח tatu 
(4:08 13/7/24) הלש םורופב tatu \ םישנא הברה ויה אל הלחתהב זא 
(3:57 13/7/24) הלש םורופב tatu \ ןמז ול היהו תיסחי םדקומ רזח tatu זא 
(3:17 13/7/24) הלש םורופב tatu \ סרעה םע ןגלבהו םיבצעה ללגב 
(3:07 13/7/24) הלש םורופב tatu \ לקמ םע העי ומש לבא ,בותכל חכש tatu 
(3:04 13/7/24) הלש םורופב tatu \ הלעמל תוגרדמה רדח תא תוקנל אצי tatu ,שולש ירחא