תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

ץראב םילויט יזכר
(1:07 21/2/19) ךאלמ .רא \ .קית 
(1:02 21/2/19) .ידי ציא \ כאלמ ,ציא 

יוטיב שפוח
(1:04 21/2/19) ךאלמ .רא \