תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(2:27 25/4/19) הלש םורופב tatu \ ןוכנ אל היה לכה ,תניירוחמה הרמאש המ לכ המכו 
(2:19 25/4/19) הלש םורופב tatu \ תונתמה תא תתל קיספה הז תמאב ,והז זא 

16 ונמיא לחר
(19:55 24/4/19) ימולד ךונח \ קזח .ןימי .ינד