תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

סקס
(11:17 30/4/17) ןהכ יתפ \ ןיקרוב תעפי ;#8211& תרחא ךרד 
(11:15 30/4/17) ןהכ XNH \ חבטמל למשח ירצומ - תילע לגמס 

יוטיב שפוח
(1:13 30/4/17) .מרט .א \ .שודק .ויט 

החלצהה תא בהא
(23:06 30/4/17) הלש םורופב tatu \ הזה אמאל שי חירסמ הפ הזיא ,ןכ 
(22:47 30/4/17) הלש םורופב tatu \ ינבצע tatu 
(22:36 30/4/17) הלש םורופב tatu \ ץצופתמ tatu ,םמש חמי 
(22:04 30/4/17) הלש םורופב tatu \ תריידה לש רבחה 
(21:27 30/4/17) הלש םורופב tatu \ הפ הזיא ,המש חמי ,אמאהו 
(21:11 30/4/17) הלש םורופב tatu \ םיריידה לש םמש חמי 
(12:56 30/4/17) הלש םורופב tatu \ טוהמ הזש ןופלט תחישה ןבצעמ םגו 
(12:54 30/4/17) הלש םורופב tatu \ רוחבל הקושת תוחפ