תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

רלגיר רפס-תיב
(15:20 5/8/21) 14 .מא \ רטסאמ 
(15:08 5/8/21) 14 .מא \ ןושאר ומכ 
(14:47 5/8/21) הלש םורופב tatu \ .זמ 

רומ ריבד
(18:01 5/8/21) םלסמא ןועמיש \ סקילה ליגע תונקל הפיא לע הצלמה 
(17:58 5/8/21) םלסמא ןועמיש \ סקילה ליגע תונקל הפיא לע הצלמה 

החלצהה תא בהא
(22:48 5/8/21) הלש םורופב tatu \ אנוש ,אנוש ,אנוש ,ולש םייחה תא אנוש tatu 
(22:48 5/8/21) הלש םורופב tatu \ ןג תמר בוביסל רחואמ אצוי tatu 
(22:44 5/8/21) הלש םורופב tatu \ ןואכיד ףטח tatu 
(22:41 5/8/21) הלש םורופב tatu \ םינופלט לע תועש זבזב tatu םתס 
(14:49 5/8/21) הלש םורופב tatu \ לזאזעל ,העט tatu ,טיש 
(14:26 5/8/21) הלש םורופב tatu \ ולש םייחל חכ ול ןיאו אכודמו ףייע tatu 
(13:51 5/8/21) הלש םורופב tatu \ ןגזמ יבגל תוחיש ןומהו 
(13:50 5/8/21) הלש םורופב tatu \ םינוע אל סופורטופאה לש רפסמב 
(13:47 5/8/21) הלש םורופב tatu \ אבה עובשל עבק tatu זא 
(13:46 5/8/21) הלש םורופב tatu \ tatu לש םימויאה םייחב םוי דוע 
...תופסונ תועדוה