תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(5:46 17/4/21) הלש םורופב tatu \ שש רבכ ,יאוו 
(5:32 17/4/21) הלש םורופב tatu \ התיבה רזוח אוה ,םואתפ רכזנ tatu 
(4:55 17/4/21) הלש םורופב tatu \ ינוהמתה לש רבחהש ךיא םיהדמ הז 
(4:21 17/4/21) הלש םורופב tatu \ הרק המ עדוי אל tatu 
(4:01 17/4/21) הלש םורופב tatu \ ךישממ ינוהמתה לש רבחה םע רשקב לובלבה 
(19:54 16/4/21) הלש םורופב tatu \ הצלוחה תא קרז tatu ,לזאזעל 
(19:38 16/4/21) הלש םורופב tatu \ תונומראו םירה הנוב tatu 
(19:25 16/4/21) הלש םורופב tatu \ ברע תחוראל תכלל עבק tatu ףוסב 
(17:48 16/4/21) הלש םורופב tatu \ ינוהתה לש רבחל עיצהל הצר ,שפיט tatu 
(14:36 16/4/21) הלש םורופב tatu \ ינוהמתה לש רבחהמ דבכ ןואכיד ףוטחל לוכי tatu 
...תופסונ תועדוה