תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(8:29 21/10/17) הלש םורופב tatu \ תינוכמ תוריפצ לש קזח שער 
(1:26 21/10/17) הלש םורופב tatu \ בוטו עוגר חור בצמ tatu -ל היה םירהצב 
(18:56 20/10/17) הלש םורופב tatu \ ישימח םגו 
(18:55 20/10/17) הלש םורופב tatu \ םדקומ רתוי אצוי היה tatu םא 
(18:53 20/10/17) הלש םורופב tatu \ םיסאב םיקפוד הקק תחפשמ ,םויה לכ ,םויה לכ