תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:54 16/6/19) הלש םורופב tatu \ ןמז הברה ול שיש בשח tatu ,לזאזעל 
(23:52 16/6/19) הלש םורופב tatu \ ינויב 9-15 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ 
(22:25 16/6/19) הלש םורופב tatu \ ומש חמי ,ןיירוחמה ,תספרמל אצוי tatu 
(22:13 16/6/19) הלש םורופב tatu \ םתוא עומשל הצור אל tatu ,םיניירוחמה 
(17:42 16/6/19) הלש םורופב tatu \ וישכע רבדמ ,ןיירוחמה לש ומש חמי