תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:36 20/1/20) הלש םורופב tatu \ םינותחתה יבגל רכוז אל tatu -ו 
(23:20 20/1/20) הלש םורופב tatu \ תיז ןמש לע ןצמקתמ tatu 
(23:17 20/1/20) הלש םורופב tatu \ וישכע תחבונ הרוראה הנטקה הבלכה 
(23:13 20/1/20) הלש םורופב tatu \ הרטשמהמ ורשקתה אל 
(23:08 20/1/20) הלש םורופב tatu \ 2 תארקל ןושיל ךלהש בשוח tatu