תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:46 22/5/22) הלש םורופב tatu \ רוזחשב רבעש עובש לש ןורחאה םויה תא בותכל חכש tatu 
(23:00 22/5/22) הלש םורופב tatu \ יאמב 15-21 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ 
(22:32 22/5/22) הלש םורופב tatu \ רמא םש יאפוקה 
(22:30 22/5/22) הלש םורופב tatu \ םיקובקב ריזחהל אצי tatu 
(22:27 22/5/22) הלש םורופב tatu \ הטמל טעמ הקשהו םירבד תצק קרז tatu 
(17:05 22/5/22) הלש םורופב tatu \ םילימה קחשמ לע ןמז הברה זבזב tatu 
(15:16 22/5/22) הלש םורופב tatu \ ינבצע דואמ tatu 
(15:15 22/5/22) הלש םורופב tatu \ יארשאה שדוח תא םייסו תונובשחה לע רבע tatu 
(14:01 22/5/22) הלש םורופב tatu \ םידגב רדיס tatu 
(13:58 22/5/22) הלש םורופב tatu \ ראוד קודבל דרי tatu -שכ 
...תופסונ תועדוה