תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(14:12 29/5/20) הלש םורופב tatu \ הנש דוע קערדה לכו תוכיסמ ,תומי tatu 
(13:29 29/5/20) הלש םורופב tatu \ תוקריהמ הזל תכלל םא טבלתמ תופייעמ גורהש tatu 
(13:09 29/5/20) הלש םורופב tatu \ גגה לע שאה לע השוע ןיירוחמה ילוא 
(12:31 29/5/20) הלש םורופב tatu \ תא רמג tatu תוחפל 
(12:27 29/5/20) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(10:41 29/5/20) הלש םורופב tatu \ הלילב לומתא ערקנש בתכ אל tatu 
(10:40 29/5/20) הלש םורופב tatu \ ,ער ןשי tatu 
(1:25 29/5/20) הלש םורופב tatu \ העש יצח ילוא ,תצק ןשי tatu קר בוש ,םיבצע 
(23:05 28/5/20) הלש םורופב tatu \ לזאעזעל ,לכואה ילכ לע תולעל לוכיש קו'ג בוש ,וישכעו 
(23:02 28/5/20) הלש םורופב tatu \ וישכע רשקתה תוקריהמ אוהה ,לזאזעל 
...תופסונ תועדוה