תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:30 5/12/21) הלש םורופב tatu \ לוכאל ןמז tatu -ל ראשנ אל ,טיש 
(23:14 5/12/21) הלש םורופב tatu \ ,וישכעל ןוכנ ,שדחה רוחבה 
(23:07 5/12/21) הלש םורופב tatu \ דיל םינאת םע הספוק התיה ,לסרפושב 
(23:04 5/12/21) הלש םורופב tatu \ רבמצדב 4 דע רבמבונב 29 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ 
(18:43 5/12/21) הלש םורופב tatu \ שדח יארשא שדוח לע רובעל ליחתה tatu 
(17:45 5/12/21) הלש םורופב tatu \ םוקל השק דואמ ול היהו העש וזיא ןשי tatu 
(15:41 5/12/21) הלש םורופב tatu \ ףייע tatu ךיא ,יאוו