תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

סקס
(10:44 27/3/17) יול ןדע \ מ"עב 1984 תכתמ תוישעת ר.ד.ש תרבח 

החלצהה תא בהא
(22:01 27/3/17) הלש םורופב tatu \ דחפ ןיידע 
(21:22 27/3/17) הלש םורופב tatu \ ומצע לש תונועגשהמ דחופ tatu ,דחפ ,דחפ