תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

ץראב םילויט יזכר
(1:31 19/4/18) ןדירטמ .ני \ שדח 

החלצהה תא בהא
(8:15 19/4/18) הלש םורופב tatu \ בתכ אל אוהש המ 
(8:13 19/4/18) הלש םורופב tatu \ והשמו ששב ררועתה tatu 
(1:40 19/4/18) הלש םורופב tatu \ תושעל המ ןיא ,הז הככ 
(1:38 19/4/18) הלש םורופב tatu \ רחמ tatu תא םיפסואש ולא ,לזאזעל