תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:09 18/12/18) הלש םורופב tatu \ ךשוחב םולכ תוארל רשפא יא 
(22:49 18/12/18) הלש םורופב tatu \ יכיספ tatu 
(22:45 18/12/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו 
(22:25 18/12/18) הלש םורופב tatu \ טנרטניאה לש קותינ בוש ,לזאזעל 
(22:23 18/12/18) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(19:09 18/12/18) הלש םורופב tatu \ והשיתמ הז תא קוחמל לוכי אוה 
(19:09 18/12/18) הלש םורופב tatu \ זרואה תא ףרש ,לבלובמ tatu -ו 
(19:08 18/12/18) הלש םורופב tatu \ ותוא תבהואש הז לש תפוכיספה ,לזאזעל 
(17:35 18/12/18) הלש םורופב tatu \ הטמל םינכשה לש םמש חמי