תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(23:08 17/2/18) הלש םורופב tatu \ הזה ינלאמשה םוקמל תכלל ףיכ היה אל 
(14:57 17/2/18) הלש םורופב tatu \ םלועל קיפסי אל tatu הזה בצקב 
(13:52 17/2/18) הלש םורופב tatu \ רחמ תונובשח לע רובעל ךישמהל הצור אוהש הזו 
(13:49 17/2/18) הלש םורופב tatu \ םירקסב םינתונש םילקש 15 -ה 
(13:48 17/2/18) הלש םורופב tatu \ הלודג הרישע אלש םירבג תלצנמש תאז לע בתכ ךיא 
(13:45 17/2/18) הלש םורופב tatu \ הזה קסעב עיקשה tati תועש שולש 
(11:46 17/2/18) הלש םורופב tatu \ תיטסי'גאסמה לש הרצה תא ול ןיאש הדות דיגי tatu -ש 
(11:22 17/2/18) הלש םורופב tatu \ רבעה לע רבוע tatu ,בוט 
(10:35 17/2/18) הלש םורופב tatu \ םויה םג ער ןשי tatu 
(2:18 17/2/18) הלש םורופב tatu \ םלועב ירמגל דבל tatu 
...תופסונ תועדוה