תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

הרובעת ,םיטפוש ,טפשמ
(15:26 16/10/19) 12דועמ ןד \ [ת"ל] הפיחב ןישוריג ןיד ךרוע דרשמ רתאל רושיק 
(15:24 16/10/19) 12דועמ ןד \ ןישוריג ד"וע לע הצלמה 

החלצהה תא בהא
(2:49 17/10/19) הלש םורופב tatu \ וישכע תוקיפד ,ןיירוחמה לש ומש חמי 
(1:43 17/10/19) הלש םורופב tatu \ הצור אל ,הזה לבזה תא בוש עומשל הצור אל tatu 
(1:41 17/10/19) הלש םורופב tatu \ םיבצע tatu -ל איבמ הז ,יאוו 
(1:39 17/10/19) הלש םורופב tatu \ ומש חמי ,תומיש ,ןיירוחמה לש ומש חמי 
(1:35 17/10/19) הלש םורופב tatu \ לומתא ותוא ונימזה אלש tatu -ל באוכ ךכ לכ 
(1:17 17/10/19) הלש םורופב tatu \ ומצע תא תוכהל ליחתמש ,ינבצע tatu 
(1:16 17/10/19) הלש םורופב tatu \ לבזה לש ומש חמי ,תומיש ,ןיירוחמה לש ומש חמי 
(23:08 16/10/19) הלש םורופב tatu \ םגו 
(23:02 16/10/19) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(21:42 16/10/19) הלש םורופב tatu \ הזירקב tatu 
...תופסונ תועדוה