תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

החלצהה תא בהא
(1:04 22/1/21) הלש םורופב tatu \ לכא אל דוע tatu 
(0:39 22/1/21) הלש םורופב tatu \ ךשמה 
(23:32 21/1/21) הלש םורופב tatu \ םשור השע ,רזח לבזה 
(23:05 21/1/21) הלש םורופב tatu \ תויוטש ולאכב קסעתמ tatu 
(23:03 21/1/21) הלש םורופב tatu \ ינוהמתה לש רבחל ךשמנ tatu 
(23:02 21/1/21) הלש םורופב tatu \ ריכמ אל אוהש הזל רחמ תכלל בשוח tatu 
(16:37 21/1/21) הלש םורופב tatu \ tatu -ל רק ,לזאזעל 
(15:45 21/1/21) הלש םורופב tatu \ והשמ םהילא רזחש ורמא אל קנבב המל 
(15:45 21/1/21) הלש םורופב tatu \ זגל רשקתה tatu 
(15:43 21/1/21) הלש םורופב tatu \ גנילופ ליוא םע אטאט tatu -שכ 
...תופסונ תועדוה