תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 
םורופ תמקה
יטרפה לולסמה
.םיאשונ יתתו םיאשונ לש היכרריה לע הרימש ךות םילהנתמ םינוידה
.רחא שמתשמ תונויער וא תולאשל ישפוח ןפואב תונעל לוכי שמתשמ לכ
.רתאל םורופב הקיפרגהו עקרה עבצ תמאתה
.םורופה לע יארחאה שומישל םורופה ינויפיא יונישו לוהינל הנכות
םורופב תומוסרפ

םורופ תמקהל השקב תשגה
םורופה לע םיטרפ רוסמלו "םורופ תמקהל השקב" ספוט אלמל שקבתת םורופה תמקה ךרוצל
.ךיתודוא םיטרפ רפסמו,שדחה


םימורופ תליהק וא דחא םורופ חותפל ךתורשפאב

:םניח םימורופ תליהק תמקה

:םיטלוב תונורתי רפסמ הנומ איהו ,ליבקמב םימורופ רפסמ לוהינ תרשפאמ םימורופ תליהק
.הביתכל םירוגס - דבלב םישרומ םישמתשמל םירוגס םימורופ רידגהל ןתינ
.הליהקה ךותב םורופ לכל רתוי וא דחא יארחא רידגהל ןתינ
.םורופב םישמתשמה תוחוקל לש םינותנ סיסב תונבל ןתינ
.ויתועדוה לש דחוימ ןומיס ידי-לע םורופה להנמ יוהיזל תורשפא
.תיפארג המיתח ףיסוהל לוכי שמתשמ לכ
.סקדניא תיינב ידי-לע ריהמ שופיח עונמל תורשפא
.יטמוטוא ןפואב שמתשמה ידי-לע םישמתשמ םושיר
.תומיתחבו תועדוהב html יגת בוליש
.הליהקה ירבח לכ לש םינותנ סיסב לוהינ
.הליהקה ירבח לכל זכורמ ל"אוד חולשמל תורשפא
.הליהקב םירבחה ןיב תויטרפ תועדוה תכרעמ
.הלבגה אלל םילאשמ תריצי


:האבה תבותכב םימורופ תליהקל אמגוד תוארל לכות
המגודל הליהק

ןאכ ץחל םימורופ תליהק תחיתפל


:םניח דדוב םורופ תמקה

.תונוש תוירוגטקל הקולח ןיא ובש םצמוצמ אשונב ,םורופ לוהינב תוסנתהל ןיינועמש ימל םיאתמ דדוב םורופ
השעמל לבקמ רתאה לעבש ךכ ,םייוניש ךורעל ילבמ םייק רתא לכב אלמ ןפואב בלתשמ םורופה
.דאמ רצק ןמזב ורתאב עמטיהל לוכיש ןכומ רצומ
לוכי םורופה תקשה ןמזש ךכ ,םושירה ךילהת םותב דיימ יטמוטוא ןפואב תישענ םורופה תמקה
.םויה ותואב דוע תושעהל

:האבה תבותכב םורופל אמגוד תוארל לכות
המגודל םורופ

םניחב םורופ תחיתפל ןאכ ץחללש העמטהבו הכימתב חותיפב החמתמה מ"עב קטביטקא תרבח י"ע ןתינ הז תוריש
.טנארטניאלו טנרטניאל תויצקילפאו םימורופ