תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 
םורופ תמקה
יקסיעה לולסמה
.רתוי םיריהמ תרש תבוגת ינמז
.תועדוהה תומכ לש הלבגה ןיא
.ינורטקלאה ראודב םג תובוגת לבקל לוכי העדוהה בתוכ
.תומוסרפ ןיא
.םיצבק תועדוהל ףרצל םילוכי םישמתשמה
.דבלב םישרומ םישמתשמל "םירוגס" םימורופ רידגהל ןתינ
.םורופה ךותב שופיח עונמל תורשפא
.קוויש יכרוצל םישמתשמ לש םינותנ סיסב תונבל ןתינ
.םימורופ רפסמ ליבקמב להנל ןתינ
.ירוטסה ןויכראל תורשפא
.תילגנאב םורופל תורשפא

.ןאכ ץחל םיפסונ םיטרפ תלבקל

לש העמטהבו הכימתב חותיפב החמתמה מ"עב קטביטקא תרבח י"ע ןתינ הז תוריש
.טנארטניאלו טנרטניאל תויצקילפאו םימורופ


קישורי נותני חסות
Web Hosting  דומין בעברית  תוכנה לניהול  דומיין בעברית  ספרדית  גיבוי  דומיין  דומין  open wiki  החלפות  קשרי לקוחות  spell common errors  CRM, ניהול קשרי לקוחות  פורומים