םורופה לוהינל הסינכל השורדש המסיסה תא לבקל ידכ
.ןוידה תצובק רפסמ תא תעדל שי

.הזה יפיצפסה ףדב תאז תושעל ןתינ אל ךא ,ליימיאה תבותכ יפל המסיס רזחאל ןתינ
לוהינ לש הסינכה ףדל סנכיה ,ליימיא תבותכ יפל המסיס רזחשל ךנוצרב םא
המסיס רוזחיאל דעוימה רושיקה לע ץחלו (המשרהה תעב ךל החלשנש תבותכב) ךלש םורופה.

:ןוידה תצובק רפסמ יפל אמסיס רוזחיא
.ןוידה תצובק לש טנרטניאה תבותכ ףוסב ןיוצמש רפסמה אוה ןוידה תצובק רפסמ
:איה תבותכה םא המגודל
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/intraforum_db.cgi?forum=14 .14 אוה הצובקה רפסמ זא
:הצובקה רפסמ
.םורופה תחיתפ תעב תנייצ ותואש ליימיאה לא חלשית אמסיסה

קטביטקא תודוא | םימורופ תונקת | םורופ ףסוה
הכימת | םימורופל םורופ-הרטניא תנכות

מ"עב קטביטקא 1998-2000 ©