תויורכיה       תוינק      טא'צ תונורחא תועדוה      רשק רוצ       ןונקת
ליגר שופיח 
םדקתמ שופיח 
 :רתאב שפח
 

תוצופנ תובושתו תולאש

םימורופ תליהק לוהינ יבגל הלאש יל שי

(אבה רושיקב המגוד) םימורופ תליהק תחתפ םא
םימורופ תליהקל המגוד
:אבה רושיקה לע ץחל ,הליהקה לוהינב הכימתב ןיינועמ התאו
תוליהק ילהנמל הכימת

?דוקה עטק תא םיבלשמ דציכ

:תבותכב םילהנמ תסינכ ךרד סנכיה
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html
."ךלש רתאהמ רושיקל HTML דוק" :לע ץחלו


?רתא יל ןיאש תורמל םורופ להנל לוכי ינא םאה

.רתא ךל היהיש ילב םורופ חותפל ירשפא הז ,ןכ
.המשרהה ספוטב םיאנתל םיכסהל אוה הז ליבשב ידיחיה יאנתה


?ילש םורופהמ תועדוה קוחמל ךיא

תושרדנה תולועפה תא עצבלו ךלש םורופה תא להנל ךתורשפאב
:האבה תבותכה ךרד
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html


?אמסיס רזחשמ ינא ךיא ,ילש םורופה לש אמסיסה תא יתחכש

:אבה רושיקב לוהינה תמסיס תא רזחשל ךתורשפאב
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html
.םורופה להנמכ םושר התא התיא ל"אודה תבותכל חלשית אמסיסה

?ילש םורופב םיעבצ תונשל ךיא

תושרדנה תולועפה תא עצבלו ךלש םורופה תא להנל ךתורשפאב
:האבה תבותכה ךרד
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html?ילש םורופה לש קנילה המ

:אוה ךלש םורופל רישיה קנילה
http://www.diburim.co.il/cgi-bin/forums/intraforum.cgi?forum=1234
(םורופה רפסמ תא םושרל שי 1234 םוקמב)


?תושעל ילע המ .העיפומ אל ילש םורופב עקרה תנומת

,jpg וא gif"טפט" אוה ךלש םורופהל שרדנה עקרה םא
.ותוא רידגהל ה/לוכי ה/תא
!ונלש רתאב אל םה עקרה תונומת
.ךלש רתאה לש תבותכהמ הנומתה תא חקול ונלש רברסה
ךלש עקרה תנומתל קניל םישל הז תושעל ה/ךירצ ה/תאש המ לכ
:האבה תבותכב עקרה תנומת תא תונשל לכות .ןוכנה םוקמב
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html


?תאז תושעל ןתינ ךיא ,דחוימ בוציע ילש םורופל תונבל הצור ינא

.םולשתב ןתינ הזה תורשה
:ךכ םשל ונתיא רשק רוצ
sales@active.co.il


עקרהש דע בותיכה תא תוארל רשפא-יא ןוידה תצובק תנעטנ רשאכ
?תאז ןקתל רשפא ךיא .ןעטנ

עבצל ועבצב המוד (עקרה תנומת אל) עקרה רשאכ תמרגנ וז היעב
עקר עבצ רוחבל שי הבוט יכה הרוצב היעבה תא רותפל ידכ .טסקטה
המוד עבצ ףידע ,טסקטה עבצמ הנוש (עקר תנומת םג שיש תורמל)
.עקרה תנומת עבצלםיעבצ תלבט

('#') תימלוס ותה תא בותכל שי ל"נה םיעבצה תלבטב שמתשהל ידכ
ירחאו קורי ,םודא) ינשה ירחא דחא הלבטה יפל םהלש ךרעה תאו
,קוריל #00FF00,םודא ליבשב #FF0000:אמגודל .(לוחכ הז
.לוחכל #0000FF ו


?העדוהב עבצב עיפוי ימשש ךכ תישיא המיתח רוציל ךיא

,תילגנאב קר רוציל ןתינ תישיא המיתח :הבושת

.חוור םע אלמל םיבייח החפשמה םש תא ףסונב

םיאתמ טנרטניא דוק ףיסוהל שי תישיא המיתח רוציל ידכ
:אוה רבודמה דוקה .םשה לש םוקימב טסטקטה תא עבוצה
<font color="color" size="+1">text</font>
םיפילחמ ""text תאו ,יוצרה עבצב םיפילחמ ""color תא רשאכ
שי םודא עבצב היהי Active םשהש ידכ ,אמגודל .יוצרה טסקטב
:בותכל
<font color="red">Active</font>
.םשה לש הדשב

:תפסונ אמגוד
תודשב םיבתוכו העדוה םיחלוש רשאכ

<font color="red">Tech </font>:יטרפ םש
<font color="blue">Active </font>:החפשמ םש

Active Tech םשה רותב עיפוי

חוורב החפשמה םש תא םיאלממ תחא הלימ לש םש םיצור םא ,ףסונב


?םירוביד לש סקדניאב עיפומ וניא ילש םורופה המל

:האבה תבותכב סקדניאל םורופה תא ףיסוהל ןתינ
http://www.diburim.co.il/cgi-bin/categories/add1.cgi


םורופל עקר תנומת רידגמ ינא ךיא

.טנרטניאב הנומתה ץבוק תא םישל ךירצ ה/תא
.רתא ה/ךירצ ה/תא הז ליבשב
.דחא חותפל לוכי ה/תא טנרטניאב רתא ךל ןיא םא
:ומכ ,םניחב רתא תחיתפל םיתוריש הברה שי
www.walla.co.il, www.zooloo.co.il, www.tripod.com


?ךישמהל דציכ .X ורפסמש שדח םורופ יתחתפ

:םילהנמ תסינכ ךרד סנכיה .1
http://www.diburim.co.il/forums/mgr.html
.םילהנמ תורדגהמ דוקה תא קיתעת .2
.ךלש HTMLה ףדב דוקה תא קיבדת .3
ןפדפדב ותוא תנעטש ירחא ךלש HTMLה ףדב לכתסת .4
.ךלש םורופב התא .5


?םורופה םש תא םינשמ ךיא

,אמסיסה תאו ךלש םורופה רפסמ תא ונל י/חלש אנא
.רתאה להנמ אוה התאש אדוול לכונש ידכ
:אבה רושיקב שמתשה אנ םיטרפ חולשמל
http://www.diburim.co.il/forums/support_forum.shtml


?םורופה להנמ לש ינורטקלא-ראודה תבותכ תא םינשמ ךיא

,אמסיסה תאו ךלש םורופה רפסמ תא ונל י/חלש אנא
.רתאה להנמ אוה התאש אדוול לכונש ידכ
:אבה רושיקב שמתשה אנ םיטרפ חולשמל
http://www.diburim.co.il/forums/support_forum.shtml


:ןוגכ ילש םורופל ףסונ תורישב ןיינועמ ינא
,תומוסרפה תרסה ,םורופל םושיר ,םורופל אמסיס ,ראודב הנעמ
.ילש םורופב שופיח עונמ ,העדוהל ץבוק ףורצ

!םולשתב ךורכ הז תוריש .ךלש םורופה תא גרדשל ה/ךירצ ה/תא
.ריחמ תעצה תלבקל רשק ונתיא רוצ אנא
sales@active.co.il


ילש םורופב םימייוסמ םימוסרפ תעפוה עונמל ןתינ םאה
?(רעונל דעוימה םורופב הקיטנמור לשמל)

.ךלש םורופב ועיפויש תומוסרפה גוסב טולשל תורשפא ןיא
.ןימל תורושקה תומוסרפו תוטוב תומוסרפ ועיפוי אל הרקמ לכב
.םולשתב םורופהמ תומוסרפה תא ריסהל ךתורשפאב
:ךכ םשל ונתיא רשק רוצ
sales@active.co.il


?IOL,הלחא ,ענענ ,זופת ,הלאוו ,תשר-יפדל םורופ ףיסוהל דציכ

,ו"כו הלאוו ,תשר-יפדל ךלש םורופה תא ףיסוהל ידכ
.םהלש םירתאב הרזע שקבל ה/ךירצ ה/תא
הלא םירתאב םורופה תא םושרת יכ םיצילממ ונא
.ומויק לע ועדי םישלוגש ידכ


?הרוק הז עודמ .רדסה יפל תועיפומ אל ילש םורופב תועדוה

,הנשי העדוה לע םיביגמ רשאכ
.הלש הבוגתה םע דחיב תועדוהה ץע שארל תרבוע העדוהה


?עודמ .ףצר ידכל רבחתמ אל הז זא עצמאהמ תועדוה ת/קחומ ינא רשאכ

(תובוגתה םצעב םהש) תועדוהה ץעב היתחתמש תועדוהה לכ ,העדוה םיקחומשכ
.ךיראתה יפל תועדוהה ץע לע תורדתסמו תויאמצע תועדוהל תוכפוה
,העדוהל הבוגת קוחמל רשפא-יאו ,הז תא תונשל תורשפא ןיא
.העדוהל תובוגתל וכפהי הבוגתל תובוגתהשו


.םייוסמ םורופב יתוא דירטמ וא יל קיצמ ,יל הזחתמ והשימ

!םורופה להנמל תונפל שי
.ןיינעב דצ אל ונאו ולאכ םירקמב לפטל םורופה להנמ לש ודיקפת
!םורופה תא רוגסנ וקלח תא אלממ אל םורופה להנמ םא


ןפדפדהו ,רוגס םורופל םיסנכנ רשאכ ,שמתשמ םש םיפילחמ דציכ
?םיוסמ שמתשמ םש םע תיטמוטוא הסינכ עצבמ

.םורופהמ תרדוסמ האיצי עצבל שי ,שמתשמ םש ףילחהל תנמ לע
ידי לע האיציה ףדל עיגהל ןתינ ,םורופהמ האיציה ףדל רושיק רדעיהב
.cookie_del.cgi ב הז רושיקב ףדה םש תפלחהו ,םורופל רושיקה תקתעה
:אוה םורופל רושיקה המגודל םא
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/intraforum_db.cgi?forum=29
:תבותכל סנכיהל שי יזא
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/cookie_del.cgi?forum=29

הסינכ ףד חתפייו ,בוש םורופל סנכיהל היהי ןתינ ,ןכמ רחאל
.שדחה שמתשמה םש תא ןיזהל ושרדית וב


?םיוסמ םורופב ילש שמתשמה יטרפ תא םיפילחמ דציכ

ידי לע הז ףדל עיגהל ןתינ ,שמתשמה יטרפ יוניש ףדל רושיק רדעיהב
.auth-user-rec.pl ב הז רושיקב ףדה םש תפלחהו ,םורופל רושיקה תקתעה
:אוה םורופל רושיקה המגודל םא
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/intraforum_db.cgi?forum=29
:תבותכל סנכיהל שי יזא
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/auth-user-rec.pl?forum=29!הז ףדב העיפומ אלש הלאש יל שי